Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden ecoplaats.nl, versie 26-07-2012


1 Algemeen

 1.  ecoplaats.nl is een activiteit van Healthful Media. Healthful Media is een gezamelijke onderneming van STIP, ontwerpbureau, Roclasi, software solutions en Bureau Sjoerdsma.
 2. Correspondentieadres is: W.A. Scholtenlaan 47, 6865 VV, Doorwerth.
 3. ecoplaats biedt een platform waar eco, bio- en fairtrade shops en initiatieven hun shops, initiatief en/of producten kunnen vermelden. ecoplaats is uitdrukkelijk geen partij bij transacties en afspraken tussen bezoeker(s) en de op ecoplaats vermelde shops en initiatieven;
 4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ecoplaats.nl en een opdrachtgever. Onder opdrachtgever wordt hier verstaan de shop, het initiatief etc. dat zich aanmeld voor een vermelding op ecoplaats.nl;
 5. Door gebruik te maken van de diensten van ecoplaats.nl geeft u aan accoord te zijn met deze algemene voorwaarden. ecoplaats heeft het recht deze algemene voorwaarden op ieder gewenst moment aan te passen, zonder gebruikers daarvan in kennis te stellen. Als u met tussenposen gebruik maakt van ecoplaats is het aan te raden deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen;
 6. Degene die als bedrijf zich aanmeldt voor ecoplaats, geeft daarmee te kennen dat hij/zij volledig, zelfstandig en als enige verantwoordelijk is voor dit aanmelding, (het aanbod zelf, de teksten, het beeldmateriaal, de doorverwijzende url, de landingspagina(‘s)) en volledig gerechtigd en bevoegd is dit aanbod te plaatsen;
 7. Beeldmateriaal en teksten worden door ecoplaats bewerkt in ‘ecoplaats-stijl’. Indien opdrachtgever hier geheel of gedeeltelijk niet mee eens is, zal hij dit terstond laten weten.


2 Opdrachtverlening

 1. Door u aan te melden bij ecoplaats geeft u te kennen accoord te gaan met de prijzen en tarieven zoals die bij het aanmeldformulier staan aangegeven;
 2. Alle overige offertes en aanbiedingen van ecoplaats.nl zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is;
 3. Daarnaast kan tot opdrachtverlening worden overgegaan na schriftelijk (brief, e-mail) verzoek daartoe door opdrachtgever en schriftelijke bevestiging daarvan door ecoplaats. Is de opdracht mondeling verstrekt, dan zal ecoplaats deze schriftelijk bevestigen en is deze opdracht bindend na schriftelijke herbevestiging door opdrachtgever;
 4. ecoplaats.nl kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de andere partij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat;

 

3 Verplichting bij uitvoering

 1. Opdrachtgever is verplicht de verwerking van tekst en beeld door ecoplaats te controleren. Als ecoplaats bij de verwerking een voor opdrachtgever kenbare vergissing maakt, zal opdrachtgever nadat hij de vergissing heeft ontdekt of had kunnen ontdekken, ecoplaats per direkt informeren;
 2. ecoplaats is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door of namens opdrachtgever geplaatst onjuist en/of onvolledig aanbod of vermelding;
 3. Opdrachtgever zorgt ervoor dat het aanbod of de vermelding geen inhoud bevat, of via een ingesloten url doorverwijzen naar inhoud, die:
  -onjuiste informatie bevat;
  -discriminerend van karakter is;
  -pornografisch van karakter is;
  -in strijd is met de goede zeden en smaak;
  -inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten, rechten van ecoplaats of derden;
  -in strijd is met enige regeling, verordering of wet;
  -niet voldoet aan de doelstellingen van ecoplaats of bedoeling van ecoplaats, dit uitsluitend ter beoordeling van ecoplaats zelf;
 4. ecoplaats kan op basis van artikel 3.3. besluiten een vermelding of aanbod van haar site te verwijderen. Bij verwijdering door ecoplaats vindt geen restitutie van gelden plaats;
 5. ecoplaats besteedt de uiterste zorg aan de technische ondersteuning van haar site. We staan echter niet in voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van de site;
 6. Facturen van ecoplaats aan opdrachtgever dienen binnen 14 dagen door opdrachtgever betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Wanneer betaling niet tijdig plaatstvindt, is opdrachtgever in gebreke. Opdrachtgever is vanaf dat moment over het openstaande bedrag rente verschuldigd van 1% per maand. Indien na de schriftelijke aanmaning geen betaling plaatsvind word de vordering uit handen gegeven aan ons deurwaarderskantoor. De aanzienlijke meerkosten die dit met zich meebrengen zijn dan tevens voor opdrachtgever. Tevens wordt op dat moment de vermelding cq het aanbod van opdrachtgever van ecoplaats verwijderd;


4 Auteursrecht

 1. De inhoud van ecoplaats en haar database is auteursrechtelijk beschermd. Gebruik of overname van (delen van) deze database, van tekst(elementen) en/of beeld(elementen) anders dan door ecoplaats aangegeven is niet toegestaan;
 2. Opdrachtgevers dienen er mee accoord te gaan dat (hun) beeldmateriaal en teksten op ecoplaats middels sociale media verveelvoudigd worden. Opdrachtgever vrijwaart hiermee ecoplaats van elke aanspraak van derden mbt copyright van afbeeldingen, foto’s en dergelijke;


5 Aansprakelijkheid

 1. als bedrijf een vermelding cq aanbod plaatst op ecoplaats geeft daarmee te kennen dat hij/zij volledig, zelfstandig en als enige verantwoordelijk is voor dit aanbod, (het aanbod zelf, de aangeleverde teksten en beeldmateriaal, de doorverwijzende url, de landingspagina(‘s)) en volledig gerechtigd en bevoegd is deze aanmelding cq dit aanbod te plaatsen. Opdrachtgever vrijwaart ecoplaats daarmee van alle aanspraken van derden;
 2. niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit gebruik van de informatie op ecoplaats. ecoplaats faciliteert met haar website het plaatsen van een aanbod op ecoplaats. ecoplaats is hierbij geen partij en is nimmer aansprakelijk ten aanzien van enige verplichting die uit een tussen bezoeker en opdrachtgever (de eco-, bio- en/of fairtradeshop of initiatief) gesloten overeenkomst voortvloeit zoals betaling, conformiteit, levering, garantie, retourzending en/of klachtafhandeling;
 3. ecoplaats besteedt de uiterste zorg aan de technische ondersteuning van haar site. We staan echter niet in voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van de site. ecoplaats is niet aansprakelijk voor eventuele (gevolg-)schade bij opdrachtgever als gevolg van het niet of tijdelijk niet online zijn van ecoplaats;
 4. niet of gedeeltelijk niet online zijn van ecoplaats, is ecoplaats niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, daaronder inbegrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In geval van consumentenverkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24, lid 2 Burgerlijk Wetboek.


6 Privacy

 1. Al uw gegevens die nodig zijn voor het opgeven van uw vermelding op ecoplaats worden door ons zorgvuldig verwerkt, beveiligd en indien nodig bewaard. ecoplaats houdt zich hierbij aan de eisen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens 2009;
 2. Op ecoplaats worden bezoekgegevens bijgehouden en geanalyseerd om hiermee de site te verbeteren en aan te geven hoeveel bezoekers de site bezochten. Voor ons en het gemak van de bezoeker plaatst ecoplaats cookies;
 3. Al uw gegevens worden onder geen beding aan derden verstrekt, behalve als ecoplaats dit wettelijk verplicht wordt. En als er sprake is van (een vermoeden) van fraude of misbruik van ecoplaats;


7 Toepasselijk recht

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij ecoplaats partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook als aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of als de bij de rechtsbetrekking betrokken partij in het buitenland woont. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten;
 2. Geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan een rechtbank in Arnhem.
   

Kijk deze shops...

Schrijf je in voor onze
nieuwsbrief en weet wat
er voordelig + oké is
...> aanmelden

 

Volg ons op...